Habitatges Tutelats

Terrassa, la tercera ciutat en població de Catalunya, el 1 de gener del 2020 i segons dades del propi Ajuntament, presentava una població de 37.836 persones majors de 65 anys (15.977 homes i 21.859 dones). Aquesta data per si sola hauria de ser suficient per reivindicar un Pla de Futur per a la Gent Gran o com es comenta darrerament un Pla per l’envelliment Digne.
Un dels aspectes més destacable dins d’aquest Pla seria la demanda d’habitatges tutelats per a persones majors de 65 anys…

llegir més

Amunt